förhållanden
termer
Version 1.46 gäller från 1. Januari 2016
I) Ursprungliga bestämmelser
A) Omfattning:
Dessa allmänna villkor gäller för alla samarbeten, uppdrag, leveranser och tjänster till Q.auditors - Walter Grimm
Leveranser och tjänster är uteslutande under de villkor som anges nedan för respektive avdelning, "Metalware Trade" och "Collection and Forwarding of General Information", men uteslutande för någon form av rådgivande verksamhetsom kunden instämmer i genom att beställa beställningen. Verbala avtal och information ska betraktas som icke-bindande. Villkoren för den avtalsslutande parten är uttryckligen motsatta. Avvikelser från "Allmänna Villkor" eller ens exklusive avtal kräver vårt uttryckliga skriftliga medgivande för att vara giltigt.

B) Beställning:
Beställningar ska göras skriftligen om möjligt. I alla fall är skriftliga order utfärdade juridiskt med kundens underskrift. Vid en muntlig beställning skickar vi en orderbekräftelse. Ordern anses vara rättsligt bindande om den inte skriftligen invändas inom en vecka. I brådskande fall kan beställningar också göras verbalt och anses då ha utfärdats, om väsentlig e-postkorrespondens föreslår ett projektutförande.


C) Underleverantör:
Vi har också rätt att få order som utförs av behöriga anställda eller kommersiella / frilansande samarbetspartner (helt eller delvis) och att utbyta dessa också.


D) order avbeställning:
Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar eller för att rimligen avbryta order utan att ge en anledning. Vi är också berättigade om överenskomna datum inte uppfylls av den andra sidan, inte utföras förhandlat eget arbete eller om tvivel om kundens kreditvärdighet inträffar (t.ex. KSV- rating under 450) att lägga Zwischenfakturen och att avbryta projektet. 


E) Förskjutningar:
Om starten av projektet du flyttat, har vi rätt att 6 månader efter tilldelning 25% av den överenskomna avgiften, men att ta ut åtminstone 3 mandagar som en deposition. När projektet startades av dig skjuts upp igen och igen, har vi rätt att ställa efter ett förlopp av ett år från tilldelning av kontrakt plus den vanliga eller överenskomna projektets löptid, hela den avtalade avgiften (klumpsumma eller sedvanliga kostnader för tidstilldelning) på grund. Skulle vårt företag vara omöjlig efter tilldelning på grund av att du representerar skäl att ge den överenskomna prestanda eller förkasta våra resultat från (= avbokning), hela den avtalade avgiften (klumpsumma eller sedvanliga kostnader för tid fakturering) kan vara direkt beroende. Dessa regler gäller oavsett om projektet redan har startats.


F) Betalningsvillkor:
I grund och botten, om inte annat avtalats, betalas våra fakturor omedelbart på dagen för fakturering i kontanter, banköverföring eller clearing check.
När du skickar en faktura med bifogad hårddisk anses betalningsdatumet omedelbart, men senast det datum som anges i faktureringsdatumet, utan några avdrag, ska alla bankavgifter läggas till av fakturabeloppet av kunden.
I händelse av sen betalningsintresse ränta i beloppet 1,5% per startad månad. förskjutna från bokslutsdagen. Från 21. Vi förbehåller oss rätten att skicka en betald betalningspåminnelse varje 2-vecka, vilket ökar det öppna fakturans belopp med ytterligare € 3, -. Kunden har inte rätt att hävda betalningar eller delbetalningar på grund av ofullständiga prestanda-, garanti- eller garantianspråk eller klagomål, men vi kommer att sträva efter att agera i hans intresse.
Om kunden är i fallissemang har Grimm rätt att kompensera betalningar gjorda av honom mot våra anspråk, oavsett hans engagemangsdeklarationer, enligt sina egna idéer i enlighet med principen om eget kapital. Vid fallissemang är köparen skyldig att kontakta Grimm  att ersätta orsakssamtal som orsakats administrativa kostnader, såsom advokatavgifter, sökavgifter och inkassokontorskostnader. Om köparen är i försummelse eller försämras väsentligt, har EDM rätt att omedelbart förverka alla sina fordringar, även om betalningen är uppskjuten, att återkalla avtal som ännu inte eller endast delvis uppfylls med omedelbar verkan och varaktighet med omedelbar verkan Upplösningseffekt. Grimm har i detta fall vidare rätt till återbetalning av Grimm varor som ska levereras och varor som inte är fullt betalda enligt villkoren.

Vid en sådan återföring är åtminstone en schablonkompensation i beloppet av minst 25% av fakturavärdet. Köparen har inte rätt till några motkrav han har emot Grimm borde ha, med inköpspriset eller relaterade fordringar av Grimm att kompensera.

G) Tilläggskostnader:

Det är vår strängaste företagspolicy på framgång och utan de vanliga kostnaderna i branschen som resekostnader, körsträcka, träningsavgift etx. att arbeta. Men kopiera kostnader, tryckkostnader, avgifter översättningsdatainmatning, kostnader för datamedia kan porto avgifter genom att skicka dokument som ska lämnas in, messenger tjänster etc., som skall bäras av kunden som verktyg. Ytterligare eventuella extrakostnader kan uppstå på grund av den överenskomna användningen av infrastruktur i ditt företag, såsom skrivbord, datorer, skrivare, internet eller telefon. Också ett rimligt hotell, enkelrum med frukost tar över nödvändiga övernattningar på plats hos vår anställda personal hos kunden.

H) Retention av titel:

Föremålet för inköp eller varorna förblir vår egendom tills full betalning av köpeskillingen och alla därmed sammanhängande kostnader och kostnader. Vid ensartad delbetalning har vi rätt att samla varan utan köparens samtycke.

II) Bestämmelser för fältet 
A) Allmänna villkor:
Klienten ska se till att de organisatoriska ramvillkoren gör att arbetet kan genomföras så smidigt som möjligt för att underlätta processen för snabb utveckling.
B) Dokumentframställning:
Klienten ser till att Grimm även utan sin speciella begäran skall alla handlingar som är nödvändiga för genomförandet och genomförandet av orderen lämnas in i god tid och han ska informeras om alla händelser och omständigheter som är av betydelse för utförandet av ordern. Detta gäller även för alla dokument, processer och omständigheter som blir kända endast under konsultens verksamhet.


C) Intern information:
Klienten säkerställer att hans anställda och den lagstadgade och eventuellt etablerade arbetstagarrepresentationen (företagsråd) informeras om detta innan arbetets start.


D) Icke-uppmaning:
Kunden åtar sig att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder som är lämpliga för att äventyra Grimms samarbetspartners och anställdas oberoende för att förhindra. Detta gäller i synnerhet kundens erbjudande för anställning eller antagande av order på eget konto under och även inom två år efter samarbetets slut.


E) Upphovsrätt:
Grimm förblir upphovsrätt till sina tjänster.

F) Använd rätt:
Med tanke på att tjänsterna som tillhandahålls är immaterialrätten för Grimm är rätten att använda samma sak även efter betalning av avgiften uteslutande för kundens egna ändamål och som rätt att använda arbetet i sitt eget företag och endast inom ramen för kontraktet. Eventuella upplysningar, eller offentliggörande i samband med en upplösning av bolaget eller en konkurs, men även den kortfristiga utgåvan för reproduktion, fordrar skadestånd. I så fall krävs full tillfredsställelse.


G) Konsultansvar:
Grimm och dess anställda utför uppgifter i enlighet med allmänt accepterade principer för yrkesutövning. Grimm är endast ansvarig för skadestånd i händelse av att avsikt eller grov oaktsamhet kan bevisas i samband med lagstadgade bestämmelser. Detta gäller också för överträdelser av skyldigheter från samrådspersoner. Skadeståndsansökan kan endast hävdas för domstolen inom sex månader efter det att mottagaren (er) har blivit medveten om skadan, men senast tre år efter det att händelsen gav upphov till fordran.

H) Avgiftskrav

Grimm i ersättning för tillhandahållandet av sina tjänster, har rätt till betalning av en rimlig avgift av kunden. Om utförandet av ordern efter kontraktet har undertecknats av klienten förhindrad (t.ex. på grund av uppsägning) hörs det här Grimm dock den överenskomna avgiften. Om utförandet av ordern avbryts av omständigheter som ligger på sidan av Grimm har en viktig anledning så har Grimm har bara rätt till den del av avgiften som motsvarar hans tidigare prestation. Detta gäller i synnerhet om trots sina uppsägningar för kunden hans tidigare prestationer är användbara. Grimm kan göra slutförandet av hans tjänst beroende av fullt tillfredsställande av hans avgiftskrav. Klagomålet med arbetet med undantag av uppenbara brister, inte med förbehåll för Grimm berättigad ersättning.

I) tidsfördelning

I den mån som villkor som människans dag och människans timme har kommit överens om våra erbjudanden, förstår vi sextio minuter under en mans timme och under en mans dag, en tjänst på åtta timmar, med undantag av en halvtimmes lunchpaus. Resetiden tillskrivs inte, men mycket sena förseningar från entreprenörens sida.


J) Avgift
Om inte annat avtalats skriftligen beror avgiften på den tidpunkt då beredningsavgiften utfärdas av respektive branschorganisationens riktlinjer.
III) Slutbestämmelser


A) Plats för uppfyllelse:
Platsen för genomförandet av köpeavtalet är Grimm , Platsen för jurisdiktion för alla tvister - inklusive stämningar i utbyte, kontroller och dokumentation med parterna som handlare eller registrerats i handelsregistret juridiska personer och personer som är bosatta i utlandet, den behöriga domstolen som tingsrätten Oberwart som är lägsta instans eller respektive enligt behörighet respektive motsvarande högre domstolar. Alla affärstransaktioner är föremål för österrikisk lag med uttrycklig uteslutning av FN: s försäljningskonvention.


B) Projektåterkoppling:
Det är uttryckligen överenskommet att du meddelar oss omedelbart vid negativ feedback från ditt företag så att vi kan vidta åtgärder. Låt oss dessutom skicka ett feedbackark till Grimm när projektet är över att leverera data för vår kontinuerliga förbättringsprocess.


C) efterskott:
För efterskott debiteras dunning och insamlingskostnader samt ränteintäkter. Om det i händelse av fallissemang förlängningar vara nödvändigt att genomföra alla våra inkassoavgifter, alla av oss köra upp i jakten på våra skadekostnader (inklusive interna kostnader), kostnader och kontanter kostnader (för någon titel som helst) och alla tvister, särskilt genom ingripande av en inkassobyrå eller en advokat uppkomna kostnader. avtalas i händelse av fallissemang intresse 1,5% per månad från förfallodagen är intresset läggs till en månad och nästa månad beräknas den ökade kapitalbasen. Inbetalningarna kommer först att tilldelas ränta och avgifter och slutligen mot de rena fakturabelopp, även om något annat anges på inbetalningskortet.


D) Tilldelning av fordringar:
Vi förbehåller oss rätten att tilldela fordringar till tredje part


E) Sekretess:
Våra anställda och avtalspartner är bundna till sekretess. Dokument och information som ges till oss behandlas konfidentiellt och, om så önskas, returneras eller förstörs efter projektets slutförande.


F) Sekretess:
Avtalspartnern godkänner uttryckligen att hans företagsuppgifter, som är nödvändiga för den lagliga transaktionen, kommer att registreras och behandlas av EDP. Dyster förbinder sig att skydda dessa data enligt den senaste tekniken mot obehörig åtkomst.

G) Fel och tryck:

Fel och felavtryck reserverade. En överenskommelse om avtalet på grund av fel är uteslutet.


H) Bestämmelsesklausul:
Skulle något av ovanstående bestämmelser vara eller bli felaktiga, ineffektiva eller ogiltiga, gäller både kontraktet som helhet och de övriga villkoren.


I) Eventuella förändringar:
Den nuvarande versionen av våra användarvillkor publiceras på Internet för alla våra kunder, leverantörer och affärspartners.